หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63123251อัจฉริยะวระเดช2สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015014124302cการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก61128551อัจฉริยะวระเดช2ศศิธร* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500104+ความจริงของชีวิต62127431อุมาพร*วระเดช2บูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562309กฎหมายอาญา 262128881วระเดช2ปรารถนาณัฐวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63102262วระเดช2ปรารถนาวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63102261วระเดช2ปรารถนาวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015082500107อาเซียนศึกษา62123251ไชยวัฒน์*วระเดช2กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081571207การอ่านและการเขียนภาษาจีน 161127981ไชยวัฒน์*วระเดช2อาจารย์จีน+Liang 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3076012552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย60202261วระเดช2ทรณ์กิตติชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076011542108ภาษากับการคิด61201061วระเดช2ทรณ์สิรีธร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076012554701คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ตร์60228661วระเดช2ทรณ์ประจวบ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63204031วระเดช2วิชชุดาวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63228881วระเดช2วิชชุดาวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63202261วระเดช2สุภัทรษรวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62228881วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62202261วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62222131วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014072563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128662วระเดช2ประเสริฐพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112563204cกฎหมายลักษณะครอบครัว61128881วระเดช2สุเทวียุวดี 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112551111cความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์63128661วระเดช2สุเทวีประเสริฐ+ปรารถนา