หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514507+การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม61100411วรรธนะจุฑามณีณัฐวุฒิ2 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085541116cวัสดุและกรรมวิธีการผลิต62159531วรรธนะจุฑามณีเชี่ยวชาญ* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63162451อุรารัตน์วรรธนะเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100411อุรารัตน์วรรธนะเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034061302เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม60100591อุรารัตน์วรรธนะอภิญญา+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3044081633115การจัดการความรู้60101062วรรธนะอุรารัตน์พัณณิตา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3044081633115การจัดการความรู้60101061วรรธนะอุรารัตน์พัณณิตา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084031116cชีววิทยาทั่วไป63100481วรรธนะพิศาลพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084031116cชีววิทยาทั่วไป63100482วรรธนะพิศาลพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0044082563522cกฎหมายปกครอง 161128881วรรธนะวันวิสาข์ธัญยธรณ์+ณัฐธนนธ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024034612จุลชีววิทยาทางอาหาร61100841ปฏิมากรวรรธนะจีระนันท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025072309การจัดการโรงงานผลิตอาหาร62100841ปฏิมากรวรรธนะจิรายุ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065503204cฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม63100411วรรธนะพัชรวรรณอนุวัฒน์