หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075053533412หลักและนโยบายการลงทุน61100371พนิดาวนัสนันท์กาญจน์เกล้า 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053562303+มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ62122131พนิดาวนัสนันท์ลัลนา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077071572502ประวัติศาสตร์จีน60127981วนัสนันท์ณฐพงศ์อัญชัญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077074121104จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมฯพิวเตอร์63103921วนัสนันท์ฐิติมาพนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075043533411ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน61100371ลัทธกาญจน์วนัสนันท์กาญจน์เกล้า 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075073524101+การบัญชีชั้นสูง 161104032ณัชฐปกรณ์วนัสนันท์สุภาพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073562306+พฤติกรรมองค์การ61122131ณัชฐปกรณ์วนัสนันท์ลัลนา 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076063561101+องค์การและการจัดการ62222131ภูมิเกียรติวนัสนันท์เกษม 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076064123202+ระบบฐานข้อมูล62223251ภูมิเกียรติวนัสนันท์นริศรา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076061544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61201061ภูมิเกียรติวนัสนันท์ชัชวาลย์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062531102+หลักสังคมวิทยา63262451ภูมิเกียรติวนัสนันท์เสถียร+อานนท์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075122533103การพัฒนาแบบยั่งยืน61262451วนัสนันท์โชคชัยบูรณ์เชน 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092532106การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม61162451ชัชวาลย์วนัสนันท์เสถียร 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104033นริศราวนัสนันท์ฐิติมา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3056014091201+หลักการคณิตศาสตร์63106331เพ็ญลักษณ์วนัสนันท์กิตติพงษ์