หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต60109831ปรารถนาลือศักดิ์ธนพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63105121กิตติชัยลือศักดิ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63128882ณัฐวัฒน์ลือศักดิ์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012562424cกฎหมายลักษณะประกันภัย62128882กิตติชัยลือศักดิ์วระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012562309กฎหมายอาญา 262102262ลือศักดิ์ภัควัตรยุวดี 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100481ลือศักดิ์ณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100482ลือศักดิ์วิชชุดาลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015112500107อาเซียนศึกษา62106332ลือศักดิ์กวินวัฒน์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015112562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62128881ลือศักดิ์กวินวัฒน์ภัควัตร 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161102261สุเทวีลือศักดิ์พิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012552402นโยบายสาธารณะ63102261สุเทวีลือศักดิ์ลือศักดิ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051544424ศิลปะการสัมภาษณ์61101061ปณัยกรลือศักดิ์ชุติมา3 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014052551108cหลักรัฐศาสตร์63102261ปณัยกรลือศักดิ์สุเทวี+ลือศั