หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076011551125ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน61127431ทิฆัมพรลินดาธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074024123508การเขียนโปรแกรมบนเว็บ61123251นารีรัตน์*ลินดาลัทธกาญจน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075091544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์61101062ลินดาอุมาพร*ปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122471ลินดาธีรพงศ์จุฑามณี 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075092522203คุณธรรม นำความรู้62100681ลินดาธีรพงศ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077033563111+การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก61122131วิมลศิริลินดาลัลนา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077033612402การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ61100261วิมลศิริลินดาศิริกร+ณฐพงศ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ61123141เดชณรงค์ลินดาพนิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075033541101+หลักการตลาด63123251ปิยฉัตรลินดาลินดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021021207cการจัดประสบการณ์ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา63122361ลินดาพรศิริวัชรินทร์