หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075043544701เครื่องมือการจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่61122131ลัลนากิจติพงษ์นนทยา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075042532701เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น62162451ลัลนากิจติพงษ์ภาวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072023524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60104032ลัลนาจิตติมาสุภัทรษร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072023524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60104033ลัลนาสุภาพรสุภัทรษร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072023561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63104033ลัลนาสุภาพรนนทยา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072023561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63104032ลัลนาจิตติมานนทยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075133524101+การบัญชีชั้นสูง 161104033จิตติมาลัลนาสุภาพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133572224cความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ63100941จิตติมาลัลนาพิชญาพร 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075023573403อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว62100941ลัลนาจิตติมาอรรถพล 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014072561102+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย63128661ธัญญทิพย์ลัลนาพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053031022203cการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา62122362รุ่งอรุณลัลนาอรธิดา