หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077024082302เวชศาสตร์การกีฬา61100481ปณัยกรลัทธกาญจน์ธรรญญพร 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077023572223cจิตวิทยาบริการเพื่อุตสาหกรรมบริการ62100941ปณัยกรลัทธกาญจน์ปาริฉัตร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072071541110การวิเคราะห์คำและข้อความในภาษาไทย62101061ลัทธกาญจน์ทิพย์สุดานลินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072071573722cภาษาจีน 361100941ลัทธกาญจน์ทิพย์สุดาอรรถพล+ชิดหทัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075043533411ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน61100371ลัทธกาญจน์วนัสนันท์กาญจน์เกล้า 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075081544409+วรรณคดีเอกของไทย62101061ลัทธกาญจน์อรทัยชัชวาลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075083544901+สัมมนาทางการตลาด60123141ลัทธกาญจน์อรทัยพรศิริ 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075065564629cวิศวกรรมขนส่ง61259641พนิดาลัทธกาญจน์โชคชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-16.0076033521105cหลักการบัญชี 163204031พนิดาลัทธกาญจน์สุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101543216cการแปลเบื้องต้น61227431ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรติอินทิรา* 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101544106ภาษาถิ่นศรีสะเกษ61201061ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรตินลินี 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075102553107เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ61202261ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรติกิตติชัย 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074012533319ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก61122581ศิริกรลัทธกาญจน์เกษม 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074011551615ภาษาอังกฤษธุรกิจ61122131ศิริกรลัทธกาญจน์วนัสนันท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074011551615cอังกฤษธุรกิจ61123251ศิริกรลัทธกาญจน์วนัสนันท์