หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122581รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122582รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500102+วิถีไทย63122361รุ่งอรุณดำรงฤทธิ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122361พยุงศักดิ์รุ่งอรุณวิสรุตม์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055114093201+ทฤษฎีเซต61106331สมนึก3รุ่งอรุณเบญจมาศ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111102601มวยไทย61100682สมนึก3รุ่งอรุณสาคร* 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041071106cการศึกษาปฐมวัย63127211รุ่งอรุณสุจิราจิตโสภิณ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053031022203cการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา62122362รุ่งอรุณลัลนาอรธิดา