หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075003601เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร60100732ราชิตชูเกียรติดวงจันทร์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075004107สรีรวิทยาการผลิตพืช61100731ราชิตชูเกียรติณัฏฐิยา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075003601เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร60100731ราชิตชูเกียรติดวงจันทร์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075004109หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช60100731ราชิตเอกเทศณัฏฐิยา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075034103เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ61100731ราชิตเอกเทศณัฏฐิยา 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย61102262วิมลศิริราชิตกิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ61104142ทองปักษ์ราชิตเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100141พงศธร*ราชิตเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0044082500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127432ทองปักษ์ราชิตณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076074073416ระบาดวิทยา61115062ราชิตพิมพิลาอนุพันธ์+ไมยรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076071573103ภาษาจีนระดับกลาง 162127981ราชิตพิมพิลาวีระชาติ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093574209การจัดการธุรกิจนำเที่ยว61100941กริชบดินทร์ราชิตพิมพิลา 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093574916cระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว61100941กริชบดินทร์ราชิตอรรถพล