หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015041500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128881ไชยวัฒน์*รัตตัญญูชุติมา3+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074024123202ระบบฐานข้อมูล62123251ปิยฉัตรรัตตัญญูนริศรา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63123141ธัญยธรณ์รัตตัญญูอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63123251ธัญยธรณ์รัตตัญญูอาสนะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน60122471ธัญยธรณ์รัตตัญญูจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122361รัตตัญญูนารีรัตน์*ศิริกมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075072522203คุณธรรม นำความรู้62100791รัตตัญญูนารีรัตน์*บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100792ณัฐวัฒน์รัตตัญญูกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100682ประเสริฐรัตตัญญูกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102263ประเสริฐรัตตัญญูธัญยธรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021551146cการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432รัตตัญญูสีหนาทDavid* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021551146cการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431รัตตัญญูโพธิ์พงศ์David* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021551143cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432รัตตัญญูสีหนาทMarita 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021551143cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431รัตตัญญูโพธิ์พงศ์Marita