หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63106331ชุติมา3รดาธรชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015101500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100731ชุติมา3รดาธรDavid* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075051642711แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ฯในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง60100951ชัชวาลย์รดาธรกวินวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075051643106ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น62100951ชัชวาลย์รดาธรกณิชฑ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076044000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62102072รดาธรพนิดานริศรา 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076042522203คุณธรรม นำความรู้62123251รดาธรพนิดาธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051563509cญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 162105121รดาธรภูมิเกียรติKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015051571207การอ่านและการเขียนภาษาจีน 161127982รดาธรภูมิเกียรติอาจารย์จีน+Liang 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112562418กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด61128881รดาธรนลินีณัฐวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112552601การเมืองการปกครองท้องถิ่น62102262รดาธรนลินีณัฐศรันย์