หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128661ยุวดีประเสริฐสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0043102562421กฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนฯยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า61128881ยุวดีประเสริฐพิมพ์ลภัส+อภิศักย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63103922ยุวดีศศิธร*วศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน61100731ยุวดีศศิธร*จรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน61100732ยุวดีศศิธร*จรูญ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012022562309กฎหมายอาญา 262128661ธัญวรัตน์ยุวดีเตชิต+รัฐวิทย์2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012022500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128661ธัญวรัตน์ยุวดีวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012032500107อาเซียนศึกษา62102071ปณัยกรยุวดีกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563308กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล60128881ปณัยกรยุวดีภัควัตร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072062563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161202261ปณัยกรยุวดีธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0072062562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60228881ปณัยกรยุวดีภัควัตร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075012562309กฎหมายอาญา 262228881ยุวดีประเสริฐณัฐวัฒน์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075012563205cกฎหมายลักษณะมรดก61228881ยุวดีประเสริฐทรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014062562511cพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ60128882กวิสทรารินทร์ยุวดีเตชิต