หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081015106การศึกษาและความเป็นครู62127211กิตติธรามัสติกาเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055082500102+วิถีไทย63122581คนึงชัยมัสติกาชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054094031101+ชีววิทยา 162104141มัสติกานวพลสุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101012406กฎหมายทางการศึกษา61122472นิตยา*มัสติกาพิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101015901สัมมนาทางการศึกษา61122362นิตยา*มัสติกาสมนึก3 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077011542407วรรณกรรมวิจารณ์61101061กาญจน์เกล้ามัสติกาสิรีธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077013561101+องค์การและการจัดการ63123251กาญจน์เกล้ามัสติกาลัลนา+วิมล 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100682ปิยวรรณมัสติกาวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100681ปิยวรรณมัสติกาวัชรินทร์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056012504901+ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61122581พัชรามัสติกาชุติมา*+ชลธิชา*