หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075041500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102072ภูมิเกียรติวิลาวัลย์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104071115cชีววิทยาสาธารณสุข63115062ภิรัญญาภูมิเกียรติพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104071115cชีววิทยาสาธารณสุข63115061ภิรัญญาภูมิเกียรติพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043104064416การใช้แผนที่และการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการฯสิ่งแวดล้อม60100591ภิรัญญาภูมิเกียรติอภิญญา+ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122472ภูมิเกียรติอัญชัญจุฑามณี 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075102522203คุณธรรม นำความรู้62100682ภูมิเกียรติอัญชัญบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051563509cญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 162105121รดาธรภูมิเกียรติKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015051571207การอ่านและการเขียนภาษาจีน 161127982รดาธรภูมิเกียรติอาจารย์จีน+Liang 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076064123202+ระบบฐานข้อมูล62223251ภูมิเกียรติวนัสนันท์นริศรา 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076063561101+องค์การและการจัดการ62222131ภูมิเกียรติวนัสนันท์เกษม 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076061544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61201061ภูมิเกียรติวนัสนันท์ชัชวาลย์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062531102+หลักสังคมวิทยา63262451ภูมิเกียรติวนัสนันท์เสถียร+อานนท์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101544106ภาษาถิ่นศรีสะเกษ61201061ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรตินลินี 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075101543216cการแปลเบื้องต้น61227431ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรติอินทิรา* 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075102553107เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ61202261ลัทธกาญจน์ภูมิเกียรติกิตติชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042035071403cวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น63100841ภูมิเกียรติปณตจีระนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035541117cเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม63159531ภูมิเกียรติปณตปณต 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014052551401การเมืองการปกครอง63102262สิรีธรภูมิเกียรติสุรศักดิ์