หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104881อินทิรา*ภิรัญญานวพล+พัณณิตา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104071115cชีววิทยาสาธารณสุข63115062ภิรัญญาภูมิเกียรติพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104071115cชีววิทยาสาธารณสุข63115061ภิรัญญาภูมิเกียรติพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043104064416การใช้แผนที่และการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการฯสิ่งแวดล้อม60100591ภิรัญญาภูมิเกียรติอภิญญา+ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074052533103การพัฒนาแบบยั่งยืน61162451ภิรัญญาพรศิริธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100791ณัฐวัฒน์ภิรัญญากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100681ประเสริฐภิรัญญากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102262ประเสริฐภิรัญญาธัญยธรณ์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102261ณัฐวัฒน์ภิรัญญาธัญยธรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015122561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63128882ภิรัญญาจันทกานต์เตชิต 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015123001105cการวางแผนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์62128551ภิรัญญาจันทกานต์กฤษณ์