หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122362ภาวดีอานนท์ชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62115062ภาวดีอานนท์Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014062532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน62162451วีระชาติภาวดีเสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014061552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127432วีระชาติภาวดีอินทิรา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100941ชนินทรภาวดีพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076022522203คุณธรรม นำความรู้62122362ชนินทรภาวดีธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015021564722cวิวัฒนาการของตัวอักษรคันจิ63105121วุฒิชัยภาวดีKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015021571107+ภาษาจีนระดับต้น 163127981วุฒิชัยภาวดีวิภาวดี