หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084124404การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์62122691กริชบดินทร์ภาภรณ์ธีรพงศ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085514905cการวิจัยเพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม60100411กริชบดินทร์ภาภรณ์พิศาล+คณะ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042084064420การจัดการของเสียอันตราย61100591กริชบดินทร์ภาภรณ์สิริพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084022622cเคมีวิเคราะห์62100591ศุภชัยภาภรณ์จิรนันต์+พงศธร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085561302cงานไม้61159641ศุภชัยภาภรณ์โชคชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064000106+การคิดและการตัดสินใจ63128882ธีรพงศ์ภาภรณ์จิรายุ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044065543123cออกแบบนิทรรศการ61159531ธีรพงศ์ภาภรณ์ปณต 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082552307การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น62102262นิโรธภาภรณ์วิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044055503204cฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม63159641จีระนันท์ภาภรณ์อนุวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044054033101+นิเวศวิทยา62100591จีระนันท์ภาภรณ์อภิญญา+