หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075131500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102262เมธาวุฒิภัควัตรอุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104031ปณัยกรภัควัตรธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563412cกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา60128881ธัญวรัตน์ภัควัตรวระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012562309กฎหมายอาญา 262102262ลือศักดิ์ภัควัตรยุวดี 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012562309กฎหมายอาญา 262102261วิชชุดาภัควัตรยุวดี 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015092500107อาเซียนศึกษา62103921ภัควัตรอินทิรา*กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015092563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60128661ภัควัตรอินทิรา*ธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076022553211cสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น60202261ภัควัตรเสาวลักษ์ณัฐศรันย์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0076024123508การเขียนโปรแกรมบนเว็บ60223251ภัควัตรเสาวลักษ์ลัทธกาญจน์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075032552402นโยบายสาธารณะ62202261ภัควัตรกิตติชัยวิชชุดา 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075033561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63204031ภัควัตรกิตติชัยเกษม 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63128881ภัควัตรพิมพ์ลภัสเตชิต 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012561208กฎหมายลักษณะหนี้62128882จิรายุภัควัตรยุวดี 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553602การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ62102262ธนวรรณภัควัตรสุเทวี