หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62104142นันทพรฟ้าปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054102500102+วิถีไทย63104141นันทพรฟ้าชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122361ทวีวัฒน์ฟ้าอภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053021101103cรากฐานของพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา63100681ทวีวัฒน์ฟ้าสาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081025301การจัดการเรียนรู้61106332น้ำผึ้งฟ้าวิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055084003202การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์60104142น้ำผึ้งฟ้าพยุงศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60127212ฟ้าวิสรุตม์อรพร+ชลิลลา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62102071ฟ้าวิสรุตม์นวพล+สายใจ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011085601การศึกษาแบบเรียนรวม63106331กันทิมาฟ้าอรธิดา