หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3074061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122582พุทธิพรดำรงพลอธิชาติ+อนันศักดิ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054071108สรีรวิทยาของมนุษย์62115061พุทธิพรนลินีกฤษฎารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0044051572304 ไวยากรณ์ภาษาจีน 261127981พุทธิพรนลินีวิภาวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63101061ณัฐกรพุทธิพรเตชภณ+คณะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024000106+การคิดและการตัดสินใจ62122691พิศาล+พุทธิพรทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024000106+การคิดและการตัดสินใจ63100831พิศาล+พุทธิพรทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042024123214cวิศวกรรมความต้องการ62100141พิศาล+พุทธิพรวันวิสาข์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128881พุทธิพรปิ่นอนงค์ทรณ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์63123141เมธาวุฒิพุทธิพรเพ็ญลักษณ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104033เมธาวุฒิพุทธิพรเพ็ญลักษณ์