หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015542413cการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกกรรม61159531พิศาลทองปักษ์ปณต 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0045015542504ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ61159531พิศาลทองปักษ์นรพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043024063424การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม61100591ณัฐศรัณย์พิศาลพัชรวรรณ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104881พิศาลอินทิรา*พัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074012522203คุณธรรม นำความรู้62104881พิศาลอินทิรา*ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084031116cชีววิทยาทั่วไป63100481วรรธนะพิศาลพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084031116cชีววิทยาทั่วไป63100482วรรธนะพิศาลพัชรวรรณ+ธนะพัฒน์+ธรรญญพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075131541116cหลักและศิลปะการเขียน63101062พิศาลจิรนันต์ชุติมา3 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102561203+กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป63128882กนิษฐาพิศาลพิมพ์ลภัส 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015102552601การเมืองการปกครองท้องถิ่น62102261กนิษฐาพิศาลสุรศักดิ์