หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081551124ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน61127431จินตนาพิศาล+ธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074122104การออกแบบและพัฒนาเว็บ62100141อภิญญา+พิศาล+ชนินทร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100682พิศาล+กฤษฎารัตน์วันวิสาข์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63162451พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100721พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128551พิศาล+กฤษฎารัตน์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024000106+การคิดและการตัดสินใจ62122691พิศาล+พุทธิพรทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024000106+การคิดและการตัดสินใจ63100831พิศาล+พุทธิพรทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042024123214cวิศวกรรมความต้องการ62100141พิศาล+พุทธิพรวันวิสาข์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043094091402cแคลคูลัส 163109831อภิญญา+พิศาล+ชูวิทย์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094083209การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา61100482อภิญญา+พิศาล+ขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104031วารีพิศาล+เพ็ญลักษณ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104032วารีพิศาล+เพ็ญลักษณ์