หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111015106การศึกษาและความเป็นครู62127212พิมลเฉลิมพลเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054112500102+วิถีไทย63104142พิมลเฉลิมพลชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053064113105+สถิติเพื่อการวิจัย62127321พิมลชลธิชา*สิริกัลยา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061552207การแปลเพื่อชีวิต 161104881พิมลชลธิชา*ลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111101602cทักษะและการสอนกรีฑา63100682พิมลชรัณณัฐกานต์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056011025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62127211พิมลเฉลิมพลอภิญญา2 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056011055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62100791พิมลเฉลิมพลทิวาพร+ชรัณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055061091302cภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี62100792พิมลวิสรุตม์ทิวาพร