หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100681ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัสพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014062563508+กฎหมายภาษีอากร60128881ณัฐศรัณย์พิมพ์ลภัสวระเดช2 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104033พิมพ์ลภัสธัญญทิพย์ธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน60122472พิมพ์ลภัสธัญญทิพย์จรูญ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014052562309กฎหมายอาญา 262128882พิมพ์ลภัสประเสริฐณัฐวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014052500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128882พิมพ์ลภัสประเสริฐวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012022553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61128661พิมพ์ลภัสธัญวรัตน์ประเสริฐ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012022553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61128662พิมพ์ลภัสทรณ์ประเสริฐ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075072562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60228661พิมพ์ลภัสเอกพิสิฐธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075072551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63202261พิมพ์ลภัสเอกพิสิฐวิชชุดา 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63262451พิมพ์ลภัสสุภัทรษรวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62223251พิมพ์ลภัสสุภัทรษรเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62204031พิมพ์ลภัสสุภัทรษรเสาวลักษ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561105ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย63128881ภัควัตรพิมพ์ลภัสเตชิต