หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100941พิมพิลาอุมาพร*นลินี+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072072532702ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน61162451พิมพิลาอุมาพร*บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076024083208โภชนาการการกีฬา61100481พิมพิลาชนินทรเมธาวุฒิ+ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0076023574106cผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการปฏิบัติงานบาร์60100941พิมพิลาชนินทรดำรงพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100261ชูเกียรติพิมพิลาเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072074000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100371ชูเกียรติพิมพิลาเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072072522203คุณธรรม นำความรู้62104142ชูเกียรติพิมพิลาบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076074073416ระบาดวิทยา61115062ราชิตพิมพิลาอนุพันธ์+ไมยรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076071573103ภาษาจีนระดับกลาง 162127981ราชิตพิมพิลาวีระชาติ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075071541410cพัฒนาการวรรณคดีไทย63101061พิมพิลาพรหมลิขิตชุติมา3