หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111015106การศึกษาและความเป็นครู62122361สุวิมลพิทักษ์ชัยเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055112500102+วิถีไทย63122362สุวิมลพิทักษ์ชัยชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081642307ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้61122582กฤษตยาพิทักษ์ชัยธันยพงศ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054082542301+ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์61122582กฤษตยาพิทักษ์ชัยน้ำผึ้ง 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061091201ประวัติดนตรีตะวันตก63100791คนึงชัยพิทักษ์ชัยรุ่งอรุณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053534203การจัดการการลงทุน62100371ศิริกรพิทักษ์ชัยกาญจน์เกล้า 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053593229เศรษฐศาสตร์การจัดการ61100371ศิริกรพิทักษ์ชัยเกษม 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3077012551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63102261จุฑามณีพิทักษ์ชัยวิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054104022203เคมีอนินทรีย์61104141วิลาวัลย์พิทักษ์ชัยมัสติกา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101543112cการพัฒนาทักษะการอ่าน62122471วิลาวัลย์พิทักษ์ชัยปิยวรรณ