หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075074074107อนามัยชุมชน 261115061พิชญาพรนิโรธธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073562138การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว61100261พิชญาพรนิโรธฐิติมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075073543104+การตลาดบริการ62123141พิชญาพรนิโรธลินดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104032กวินวัฒน์พิชญาพรเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104032กวินวัฒน์พิชญาพรบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077051572504ประเทศจีนโดยสังเขป60127981พิชญาพรพรหมลิขิตวีระชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077053503902cการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61123251พิชญาพรพรหมลิขิตศิริกมล 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075062533105การวางแผนพัฒนาชุมชน62162451พิชญาพรปาริฉัตรภาวดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075061643712ประวัติศาสตร์นิพนธ์61100951พิชญาพรปาริฉัตรวุฒิชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น63104882พิชญาพรปาริฉัตรทวีวัฒน์