หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014022532307จริยธรรมกับงานพัฒนาชุมชน63162451ธนพลพัณณิตาบูรณ์เชน 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076062553310+ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร60128661พัณณิตาอรรถพลอลงกต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031641305ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง61100951พัณณิตานนทยากวินวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075031642312ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯในกลุ่มประเทศอาเซียน61100951พัณณิตานนทยากณิชฑ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076013524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60104031ฐิติมาพัณณิตาสุภัทรษร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076012522203คุณธรรม นำความรู้62122361ฐิติมาพัณณิตาธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015041563509cญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 161105121อานนท์พัณณิตาKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041561120cภาษาญี่ปุ่น 561105121อานนท์พัณณิตาJun 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075102532106การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม61262451พัณณิตาธีรพงศ์เสถียร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075102553206ระบบรัฐสภาไทย61202261พัณณิตาสิรีธรสุเทวี 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076064121110cการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม62223251อินทิรา*พัณณิตาลัทธกาญจน์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062533106เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน61262451อินทิรา*พัณณิตาเสถียร 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น61127981สิทธิชัยพัณณิตาอินทิรา*