หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63115062ศุภชัยพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100841ชนินทรพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63115061ศุภชัยพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63100591ชนินทรพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084022520cชีวเคมีทั่วไป63100481ชนินทรพัฒนพงษ์ทัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100681พัฒนพงษ์ปรานีวันวิสาข์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0042092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127982พัฒนพงษ์ปรานีณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0042092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127981พัฒนพงษ์ปรานีณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-11.3043114011318ฟิสิกส์พื้นฐาน63100591วิรยาพัฒนพงษ์โชติรส+อนุวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-11.3043114011318ฟิสิกส์พื้นฐาน63100841วิรยาพัฒนพงษ์โชติรส+อนุวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043115643120เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม61109831วิรยาพัฒนพงษ์ทิพย์สุดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034122204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม63122691พัฒนพงษ์พัชรวรรณพัฒนพงษ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034121207cการพัฒนาเว็บ62122691พัฒนพงษ์พัชรวรรณธีรพงศ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์63100141พัฒนพงษ์พัชรวรรณชนินทร 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002702แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์63100731วิรยาพัฒนพงษ์ณัฏฐ์พัชร์+ทิพย์สุดา+ณัฐกร 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002702แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์62100591วิรยาพัฒนพงษ์ณัฏฐ์พัชร์+ทิพย์สุดา+ณัฐกร