หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101015106การศึกษาและความเป็นครู62104881พัชราดนุพลเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055102500102+วิถีไทย63104881พัชราดนุพลชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122362พัชรากุลวุฒิวิสรุตม์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100841พัชรากุลวุฒิลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62105121พัชรากุลวุฒิลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071091201ประวัติดนตรีตะวันตก63100792สุภัทรพัชรารุ่งอรุณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62104881พัชราธันยพงศ์กวีสิปปวิชญ์+สมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056012504901+ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61122581พัชรามัสติกาชุติมา*+ชลธิชา*