หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075121500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102261พัชรวรรณธัญวรัตน์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034123646การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย62127321พัชรวรรณณัฐกรพิศาล*+อุรารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035074409เทคโนโลยีผักและผลไม้60100841พัชรวรรณณัฐกรจิรนันต์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514519cการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม61100411เตชภณพัชรวรรณกนกกาญจน์* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085034504เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ60100731เตชภณพัชรวรรณณัฏฐิยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084121105คณิตศาสตร์ดีสครีต62127321ณัฐกรพัชรวรรณอุรารัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042084064418การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม61100591ณัฐกรพัชรวรรณทัย+อภิญญา+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085032502เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ60100731ณัฐกรพัชรวรรณณัฏฐิยา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034122204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม63122691พัฒนพงษ์พัชรวรรณพัฒนพงษ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034121207cการพัฒนาเว็บ62122691พัฒนพงษ์พัชรวรรณธีรพงศ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์63100141พัฒนพงษ์พัชรวรรณชนินทร 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065503204cฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม63100411วรรธนะพัชรวรรณอนุวัฒน์