หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63101121ปาริฉัตรพรหมลิขิตสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072061573724cภาษาจีน 560100941ปาริฉัตรพรหมลิขิตอรรถพล+ชิดหทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077063542310การบริหารการขาย61123141ญาณิศาพรหมลิขิตบังอร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077063542314cการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย61123141ญาณิศาพรหมลิขิตชูเกียรติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075053573502การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรฯ63100941สุดาทิพย์พรหมลิขิตปาริฉัตร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63104031สุดาทิพย์พรหมลิขิตนนทยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077051572504ประเทศจีนโดยสังเขป60127981พิชญาพรพรหมลิขิตวีระชาติ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077053503902cการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61123251พิชญาพรพรหมลิขิตศิริกมล 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075071541410cพัฒนาการวรรณคดีไทย63101061พิมพิลาพรหมลิขิตชุติมา3