หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072021544422ภาษาไทยในสื่อมวลชน61101061กิตติชัยพรศิรินลินี 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072022554106การบริหารการคลังและงบประมาณ61102261กิตติชัยพรศิริสุเทวี 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075023544503การจัดกิจกรรมทางการตลาด61100941พรศิริอัญชัญลินดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075024083222การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก61100482พรศิริอัญชัญขนิษฐา+เมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074052533103การพัฒนาแบบยั่งยืน61162451ภิรัญญาพรศิริธนพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074052522203คุณธรรม นำความรู้62106331อภิญญา2พรศิริธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074012500107อาเซียนศึกษา62123141พรศิริณัฐศรัณย์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074022533319ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก61122582พรศิริทิฆัมพรเกษม 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076023574918cระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการโรงแรม61100941บังอรพรศิริอรรถพล 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021021207cการจัดประสบการณ์ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา63122361ลินดาพรศิริวัชรินทร์