หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056011015106การศึกษาและความเป็นครู62106331ณัฐกานต์พยุงศักดิ์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056012500102+วิถีไทย63106331ณัฐกานต์พยุงศักดิ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122361พยุงศักดิ์รุ่งอรุณวิสรุตม์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63106332ชลิลลาพยุงศักดิ์ชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081015901สัมมนาทางการศึกษา60122582ชลิลลาพยุงศักดิ์ชลธิชา* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104031ณัฐกานต์พยุงศักดิ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072092500107อาเซียนศึกษา62104032ณัฐกานต์พยุงศักดิ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072094083216โยคะเพื่อสุขภาพ62100481ณัฐกานต์พยุงศักดิ์ขนิษฐา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61104142คนึงชัยพยุงศักดิ์วัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา61122582คนึงชัยพยุงศักดิ์ชลธิชา*