หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075053533412หลักและนโยบายการลงทุน61100371พนิดาวนัสนันท์กาญจน์เกล้า 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053562303+มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ62122131พนิดาวนัสนันท์ลัลนา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122471พนิดาอรธิดาวิสรุตม์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056011541109กวีนิพนธ์ไทย60122361อรธิดาพนิดาปิยวรรณ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076044000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62102072รดาธรพนิดานริศรา 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076042522203คุณธรรม นำความรู้62123251รดาธรพนิดาธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076033542313การตลาดทางตรง60123141พนิดานริศราชูเกียรติ 
1/256324 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075065564629cวิศวกรรมขนส่ง61259641พนิดาลัทธกาญจน์โชคชัย 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-16.0076033521105cหลักการบัญชี 163204031พนิดาลัทธกาญจน์สุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075083532207cการภาษีอากร 162204031พนิดาธีรพงศ์สุภาพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072081571118cภาษาจีนเบื้องต้น62127431พนิดาชุติมา3อัญชัญ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075081541410cพัฒนาการวรรณคดีไทย63101062อรรถพลพนิดาชุติมา3