หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102071พนารัตน์กวิสทรารินทร์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3043092562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60128662พนารัตน์จิตติมาภรณ์*ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094072516การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น61115062พนารัตน์จิตติมาภรณ์*ปรานี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62106331พนารัตน์สิทธิชัยภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075012522203คุณธรรม นำความรู้62122581พนารัตน์สิทธิชัยธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042094000106+การคิดและการตัดสินใจ63127432พนารัตน์พงศธร*กนกกาญจน์* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094073336การบำบัดโรคเบื้องต้น 261115061พนารัตน์พงศธร*ปรานี 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0043101553110cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 162127981ธรรญญพรพนารัตน์ธัญญทิพย์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031552205การเขียนเบื้องต้น62104882พนารัตน์ธนวรรณทวีวัฒน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031552205การเขียนเบื้องต้น62104881พนารัตน์ธนวรรณทวีวัฒน์