หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084072605การบริหารงานสาธารณสุข60115062วิชชุดาพงศธร*ธนพัฒน์ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072082553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61128662วิชชุดาพงศธร*ประจวบ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076061544417วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา61101061ทัยพงศธร*ชัชวาลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100141พงศธร*ราชิตเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ61104141พงศธร*สายันห์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ62122691พงศธร*ทองปักษ์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0044082500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127431พงศธร*สายันห์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042094000106+การคิดและการตัดสินใจ63127432พนารัตน์พงศธร*กนกกาญจน์* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094073336การบำบัดโรคเบื้องต้น 261115061พนารัตน์พงศธร*ปรานี 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064083114เทคนิคการโค้ชกีฬา และโปรแกรมการฝึก61100482พงศธร*วัชระวารี 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043105561603กลศาสตร์วิศวกรรม62109831พงศธร*สิริพรทิพย์สุดา