หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104882สิทธิชัยปิ่นอนงค์นวพล+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน63122691สิทธิชัยปิ่นอนงค์อินทิรา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน63162451สิทธิชัยปิ่นอนงค์อินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043111642708การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์62100951ปิ่นอนงค์ณัฏฐ์พัชร์ทิวาพร2 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113603406กลยุทธ์การขนส่ง60109831ปิ่นอนงค์ณัฏฐ์พัชร์ณัฐกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075084000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122362ญาณิศาปิ่นอนงค์ศิริกมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075082522203คุณธรรม นำความรู้62100792ญาณิศาปิ่นอนงค์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015072500107อาเซียนศึกษา62122131สีหนาทปิ่นอนงค์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015072500107อาเซียนศึกษา62100261สีหนาทปิ่นอนงค์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075082532702ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน61262451อินทิรา*ปิ่นอนงค์บูรณ์เชน 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0077015554408cการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ60259641ปิ่นอนงค์ธีรพงศ์โชคชัย 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0077015554408cการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ59227561ปิ่นอนงค์ธีรพงศ์โชคชัย 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128881พุทธิพรปิ่นอนงค์ทรณ์