หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071015106การศึกษาและความเป็นครู62122582ชานนท์ปิยวรรณเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055072500102+วิถีไทย63122472ชานนท์ปิยวรรณชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104142ปิยวรรณดนุพลทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053084123203การพัฒนาระบบไร้สาย61103922ปิยวรรณดนุพลอนุชิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053084123203การพัฒนาระบบไร้สาย61103921ปิยวรรณดนุพลอนุชิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111011112ทักษะและเทคนิคการสอนสำหรับครูประถมศึกษา61122362ปิยวรรณสิริกัลยา*วิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077021542407วรรณกรรมวิจารณ์61101062ปิยวรรณชานนท์สิรีธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077023572210พฤติกรรมนักท่องเที่ยว62100941ปิยวรรณชานนท์พิมพิลา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100792ปิยวรรณกฤษตยาวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100791ปิยวรรณกฤษตยาวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100682ปิยวรรณมัสติกาวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61100681ปิยวรรณมัสติกาวัชรินทร์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0055114092201+ระบบจำนวน61122361นวพลปิยวรรณกิตติพงษ์