หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074024123202ระบบฐานข้อมูล62123251ปิยฉัตรรัตตัญญูนริศรา 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102261ปิยฉัตรสายันห์กิตติชัย 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102263ปิยฉัตรดรุณวรรณกิตติชัย 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102262ปิยฉัตรสุภัทรษรกิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075063573411cการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม60100941บังอรปิยฉัตรปาริฉัตร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075062522203คุณธรรม นำความรู้62122582บังอรปิยฉัตรธนพล 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3074012564707กฎหมายที่ดิน59228881ปิยฉัตรสุภาพรวระเดช2 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075032533901สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61100951กิจติพงษ์ปิยฉัตรศิริวุฒิ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075033541101+หลักการตลาด63123251ปิยฉัตรลินดาลินดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0072104082215cการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น62100482ดรุณวรรณปิยฉัตรขนิษฐา+ธรรญญพร