หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072061500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63101121ปาริฉัตรพรหมลิขิตสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072061573724cภาษาจีน 560100941ปาริฉัตรพรหมลิขิตอรรถพล+ชิดหทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075084074107อนามัยชุมชน 261115062ปาริฉัตรเดชณรงค์ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075081544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์61101061ปาริฉัตรเดชณรงค์ปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104033กวินวัฒน์ปาริฉัตรเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104033ศิริวุฒิปาริฉัตรบูรณ์เชน 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074031552114ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 162100261ดำรงพลปาริฉัตรศิริกร+ฐิติมา 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075061643712ประวัติศาสตร์นิพนธ์61100951พิชญาพรปาริฉัตรวุฒิชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075062533105การวางแผนพัฒนาชุมชน62162451พิชญาพรปาริฉัตรภาวดี 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น63104882พิชญาพรปาริฉัตรทวีวัฒน์