หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต60109831ปรารถนาลือศักดิ์ธนพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63100951ปรารถนาณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500104+ความจริงของชีวิต63128881ปรารถนาณัฐวัฒน์บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012562424cกฎหมายลักษณะประกันภัย62128881ปรารถนาณัฐวัฒน์วระเดช2 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562309กฎหมายอาญา 262128881วระเดช2ปรารถนาณัฐวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63102262วระเดช2ปรารถนาวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63102261วระเดช2ปรารถนาวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014012500107อาเซียนศึกษา62104141ปรารถนากฤษณ์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0014012562512cกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง62128882ปรารถนากฤษณ์ภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012032562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60128881ธัญวรัตน์ปรารถนาภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012032552101+การปกครองท้องถิ่นไทย62128661ธัญวรัตน์ปรารถนาประเสริฐ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์61102261ศุภชัยปรารถนาณัฐศรันย์