หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044055541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60100791ปรานีวิรยาเมธี* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043013003102การวิจัยนิเทศศาสตร์61128551ปรานีกฤษณ์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100681พัฒนพงษ์ปรานีวันวิสาข์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0042092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127982พัฒนพงษ์ปรานีณัฐศรันย์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0042092500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127981พัฒนพงษ์ปรานีณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054000106+การคิดและการตัดสินใจ63128881ปรานีศุภชัยจิรายุ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075614317การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน61100411ปรานีชนินทรณัฐกร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074061208ความปลอดภัยอาหาร61100591ปรานีชนินทรจีระนันท์+สิริพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075072417เทคโนโลยีเครื่องดื่ม61100841ปรานีชนินทรจิรายุ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042025614318การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม61100411ปรานีธนพัฒน์พิศาล+