หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128661ยุวดีประเสริฐสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0043102562421กฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขนฯยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า61128881ยุวดีประเสริฐพิมพ์ลภัส+อภิศักย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63103921อานนท์ประเสริฐวศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015071551601+ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 161105121อานนท์ประเสริฐจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014052562309กฎหมายอาญา 262128882พิมพ์ลภัสประเสริฐณัฐวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014052500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128882พิมพ์ลภัสประเสริฐวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100681ประเสริฐภิรัญญากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012012500107อาเซียนศึกษา62100682ประเสริฐรัตตัญญูกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102263ประเสริฐรัตตัญญูธัญยธรณ์ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012012563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60102262ประเสริฐภิรัญญาธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072072563204cกฎหมายลักษณะครอบครัว61228881ประเสริฐสุเทวียุวดี 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075012562309กฎหมายอาญา 262228881ยุวดีประเสริฐณัฐวัฒน์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075012563205cกฎหมายลักษณะมรดก61228881ยุวดีประเสริฐทรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014072563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128662วระเดช2ประเสริฐพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021573207cสนทนาภาษาจีน 262127981ประเสริฐณัฐวัฒน์อัญชัญ+อาจารย์จีน