หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62104141ประดิษฐ์จิตติมาภรณ์*ปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500102+วิถีไทย63100941ประดิษฐ์จิตติมาภรณ์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122582เบญจมาศประดิษฐ์กันทิมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111553107การอ่านเชิงวิชาการ61104881เบญจมาศประดิษฐ์ลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053064094303+ทฤษฎีสมการ60106331อรพรประดิษฐ์ไพบูลย์+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061091401หลักการโยธวาทิต60100791อรพรประดิษฐ์รุ่งอรุณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60104881ไพบูลย์+ประดิษฐ์สมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051094301หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน60100791ประดิษฐ์เมธีเอกพิชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3056024091201+หลักการคณิตศาสตร์63106332ประดิษฐ์กิตติธรากิตติพงษ์