หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077024082302เวชศาสตร์การกีฬา61100481ปณัยกรลัทธกาญจน์ธรรญญพร 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077023572223cจิตวิทยาบริการเพื่อุตสาหกรรมบริการ62100941ปณัยกรลัทธกาญจน์ปาริฉัตร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104031ปณัยกรภัควัตรธัญญทิพย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3014014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63128661ปณัยกรณัฐวัฒน์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63128881ปณัยกรณัฐวัฒน์วิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012032500107อาเซียนศึกษา62102071ปณัยกรยุวดีกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012032500107อาเซียนศึกษา62102072ปณัยกรโพธิ์พงศ์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563308กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล60128882ปณัยกรโพธิ์พงศ์ภัควัตร 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563308กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล60128881ปณัยกรยุวดีภัควัตร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072062563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161202261ปณัยกรยุวดีธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0072062562603+ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย60228881ปณัยกรยุวดีภัควัตร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072072562311กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กฯและเยาวชน61228881ปณัยกรสุเทวีเตชิต 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102562420กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ฯเช่าซื้อ62128882ทรณ์ปณัยกรภัควัตร 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051544424ศิลปะการสัมภาษณ์61101061ปณัยกรลือศักดิ์ชุติมา3 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0014052551108cหลักรัฐศาสตร์63102261ปณัยกรลือศักดิ์สุเทวี+ลือศั