หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043013034501+การจัดนิทรรศการ60128551ปณตอนุวัฒน์กฤษณ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043014063106พลังงานกับสิ่งแวดล้อม61100591ปณตอนุวัฒน์ทัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043015512306cการวางแผนและการควบคุมการผลิต61100411ปณตอนุวัฒน์อรทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077084121104จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมฯพิวเตอร์63103922เพ็ญลักษณ์ปณตพนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074124607การค้นคืนสารสนเทศ60127321ปณตโชคชัยเจษฎา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044074112201+ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น61100141ปณตจุฑามณีปฏิมากร 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072064122204โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม62123251ปณตฐิติมาลัทธกาญจน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061544208ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย62101061ปณตฐิติมาปิ่นอนงค์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042035071403cวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น63100841ภูมิเกียรติปณตจีระนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035541117cเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม63159531ภูมิเกียรติปณตปณต