หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043075514315จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร60100411โชคชัยปฏิมากรณัฐวุฒิ2 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043075513509cกลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม60100411โชคชัยปฏิมากรอรทัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63128551วันวิสาข์ปฏิมากรเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075072414การแปรรูปอาหาร 162100841วันวิสาข์ปฏิมากรธนวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072082500107อาเซียนศึกษา62127212ปฏิมากรกริชบดินทร์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024034612จุลชีววิทยาทางอาหาร61100841ปฏิมากรวรรธนะจีระนันท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025072309การจัดการโรงงานผลิตอาหาร62100841ปฏิมากรวรรธนะจิรายุ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042075072601ความปลอดภัยของอาหาร62100841ปฏิมากรทัยพนารัตน์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553204ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ และอำนาจฯทางการเมือง61102262วันวิสาข์ปฏิมากรกิตติชัย