หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104141วีระชาติบูรณ์เชนคนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104142วีระชาติบูรณ์เชนคนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100831จุฑาสินีบูรณ์เชนDavid* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62109831วีระชาติบูรณ์เชนMarita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015022532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน61127981บูรณ์เชนทิวาพร2เสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015022531102+หลักสังคมวิทยา63162451บูรณ์เชนทิวาพร2อานนท์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015021633117การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ62100721บูรณ์เชนทิวาพร2ภิรัญญา 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท61128881จิรนันต์บูรณ์เชนทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100951จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63101061จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63101062จิรนันต์บูรณ์เชนลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014062500107อาเซียนศึกษา62104882วิภาวดีบูรณ์เชนวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014061544104ภาษากับสังคม60101061วิภาวดีบูรณ์เชนปิ่นอนงค์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031551125ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน61227431บูรณ์เชนวศณอินทิรา* 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075122554206การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ59202261นลินีบูรณ์เชนกิตติชัย 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091544104ภาษากับสังคม60201061เสาวลักษ์บูรณ์เชนปิ่นอนงค์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075092551108cหลักรัฐศาสตร์63202261เสาวลักษ์บูรณ์เชนสุเทวี