หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075012553205สันติศึกษา60102261นนทยาบังอรวิชชุดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075013543103+กลยุทธ์การตลาด61123141กิตติธราบังอรชูเกียรติ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075063573216cการจัดการสปา60100941บังอรดำรงพลพิชญาพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075063562304+การวางแผนและการบริหารโครงการ61122131บังอรดำรงพลเอกพิสิฐ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075063573411cการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม60100941บังอรปิยฉัตรปาริฉัตร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075062522203คุณธรรม นำความรู้62122582บังอรปิยฉัตรธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127432บังอรสุภัทรษรอาสนะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077093543101+การบริหารการตลาด61123141บังอรสุภัทรษรพรศิริ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075073573212การท่องเที่ยวชุมชน61100941บังอรนนทยาพรหมลิขิต 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076023574918cระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการโรงแรม61100941บังอรพรศิริอรรถพล